Privatlivspolitik for Dronninglund Cup 03.05.2018

Dronninglund IF Håndbold / Dronninglund Cup s dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.

Dronninglund Cup er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Simon Aagaard / Christen Bager

Adresse: Enebærvej 24, 9330 Dronninglund

CVR: 29999120

Telefonnr.: 0045 9884 4477

Mail: info@dronninglundcup.com

Website: www.dronninglundcup.com

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

  • Tilmeldingsoplysninger:

Klub, ledere og trænere:

Registrerings- og kontaktoplysninger som: Klub, navn på tilmelder, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine tilmeldingsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

  • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, registrering af holdoplysninger.
  • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende deltagelse.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer foreningens og tilmelders oplysninger, men kun med dette formål at kunne sende dig information om Dronninglund Cup for fremtiden.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.